ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ

ⴰçïïⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⴹ ⵉ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵏⴱⵉäⵜ, ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴰⵙⴳåⴰⵙ ⵏ 2002. ⵟⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵙⴹⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⵇⵇⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵍⴹⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰäⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⴹⵜ.

ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⴰçïïⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⴹ :

 • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⴹⵜ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ.
 • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⴹⵜ ⴳ ⵍⵎⴹⵔⵉⴱ ⴷ ⵉççⵍⵎä ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
 • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰ, ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ, ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⴹⵔⵉⴱⵉ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵡⵙⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⴰⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⵏⴰäⵉⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⴹⵜ, ⴹ ⵎⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵉⵏⴳⴰⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵇⵇⴰⵢⵏ ⴰⴷ.
 • ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵒⵢⵓ ⴰⵎⵙⵙⴰçⵓë ⴷ ⵡⴰⵔ ⴰⵎⵙⵓⵔⵓⴼ ⴷ ⵡⴰⴽⵙⴰⵏ.
 • ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⵓⵒⵢⵓ ⴳ ⵓⵔⴳⴰⵣ ⴷ ⵜⵎⴹⴰⵔⵜ.
 • ⴰⵏⵣⴳⵓⵎ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵓⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⴹ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰ ⵏⵙⵙⵓⴷⵙ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ :

 • ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⴹⵜ.
 • ⵜⴰⵙⵏⴱäⴰ, ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇëⴰïⵉⵜ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
 • ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵡⵏⵏⴰäⵜ.
 • ⵉⵓⵔⵔⵉⵎⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵏⵉⵏ.
 • ⵟⴰⵎⴹⴰⵔⵜ, ⴷ ⵓⵎⵙⵎⴰⴷ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ.

ⵟⴰⵎⴰⵡⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵓⴷⵙⴰⵏⵜ – ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ :

 • ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ (ⴽⵓ 3 ⵉⵙⴳåⴰⵙⵏ)
 • ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ (53 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ)
 • ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ (15 ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ)
 • ⴰⵢⵢⴰⵡⵏ ⵉⴷⴹⵔⴰⵏⵏ 25 : ëⴱⴰï, ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ, ⵓⵍⵎⴰⵙ, ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵉⵣⵏⵉⵜ, ïⴰïⴰ, ⵜⵉⵎⵓⵍⴰⵢ, ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ, ⴰⵇⵇⴰ ⵉⴹⴰⵏ, ⴰⴳⵓⵍⵎⵉⵎ, ⴱⵉⵣⴰⴽⴰⵔⵏ, ⵉⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⴰïⵍⴰⵙ ⴰⵎçⵢⴰⵏ, ⵉⵎⵊⵊⴰä, ⵍⵒⴰⵊⴱ, ⴰçëⵓ, ⵎⵔⵉⵔⵜ, ⵡⵊⴷⴰ, ⵙⵉⴷⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ, ⴰⵙⴰ, ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ, ⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ, ⴼⴰⵙ, ⵉⵎⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ.
 • ⵟⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵓⵔⵔⵉⵎⵏ.
 • ⵟⴰⵢⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴹⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓçïïⴰ.

ⵟⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ :

 • ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜççⵉäëⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵏⴱⴰäⵏ, ⵓⴼⵔⵉⵏ ⵉⴷⴹⵔⴰⵏ, ⵉⵎⵡⵏⵏⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉçⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⴹⵜ ⵙ ⵜⴰⵍⴹⴰ ⵉçⵍⵉⵏ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴷⵉⵎⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵙ ⵜⴰⵍⴹⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⴰⵢ.
 • ⴰⵎⵙⴰëⴰä ⴷ ⵓⵎⵏⵡⴰⵍⵏ ⴰⵣⵣⵔⴰⴼ.
 • ⴰⵎⵙⴰëⴰä ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⴰⵎⴰäⵍⴰⵏ.
 • ⴰⵍⴹⵓ ⴹ ⵓⵙⴼⵔⴽ.
 • ⴰⵙⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵢ.
 • ⵜⴰçëⵉⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵎⵙⴷⴰⴹⵏ.
 • ⴰⵙⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ.
 • ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵟⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵔⴼⴰⵏⵜ ⴳ ⴽⵓ ⵉⴹⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ.
 • ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴳ ⴽⵓ ⵉⴹⵡⴰⵙⵏ.

ⴰçïïⴰ ⴰⵎⴰⵣⵉⴹ ⴷ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ :

 • ⴰⴹⵏⴰⵙ
 • ⵟⴰⵣⴷⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⴹⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉççⵍⵎä ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ
 • ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰäⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⴹ
 • ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵎⴹⵔⵉⴱⵉ
 • ⴰⵎⵔⴷⵓⵍ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ
 • ⴰçïïⴰ ⵡⵓⵔⵓ ⵎⵓïⴰⵡⴰããⵉⵜ ⵍⵎⴹⵔⵉⴱ
 • ⴰãïïⴰ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓäⴼë ⵏ ⵉⵙⵎⵙⵜⴰⵢⵏ

ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰäⵍⴰⵏ :

 • ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰäⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
 • ⵟⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰäⴰ ⵡⵓⵔⵓⴱⵉ ⴳ ⵍⵎⴹⵔⵉⴱ.
 • ⵟⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ – ëⴱⴰï.
 • ⵟⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵏⵏⵓⵔⵡⵉⵊ – ëⴱⴰï.
 • ⵟⴰⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴼⵉⵏⵍⴰⵏⴷⴰ – ëⴱⴰï.
 • ⵟⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵙⴽⵔⵉⴷ ⵔⵓⵙⵉⵏⴽ ⵜⵔⵓⵙⵜ.
 • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵡⵓⵔⵓ ⵎⵓïⴰⵡⴰⵙⵉïⵉ ⵉ ⵜⵏⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⴱëⵉïⴰⵏⵢⴰ – ëⴱⴰï.
 • ⵟⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰãⵡⴰïⵓⵏⴰ.
 • ⵟⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵉçⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.
 • ⵟⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⴼⵉⵜⵉⵏ.